Klimat.

2017-06-17 11:00
Paul Hawken. Bild: Terrence McCarthy
Paul Hawken.

En ny handbok för världens räddning

Anser du att politikerna gör för lite för miljön och för att eliminera klimathotet? Författaren Paul Hawken har i en ny bok samlat 100 beprövade metoder och strategier för att se till att världen uppnår klimatmålen till 2050.

Kylning, familjeplanering, flickskolor och skogsbete. Är det ord som du vanligtvis tänker på i samband med världens klimatproblematik? Om inte borde du kanske göra det. Det anser författaren och miljölegendaren Paul Hawken som i boken ”Drawdown” listat ovanstående plus ytterligare 96 lösningar på hur vi räddar jorden från ett klimat som löper amok.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Lösningarna är indelade i sju huvudrubriker: energi, livsmedel, kvinnor och flickor, byggnader och städer, markanvändning, transporter och material. Fokus ligger med andra ord på mycket mer än bara utfasning av fossila bränslen.

– Det finns en föreställning om att bara vi når 100 procentigt förnybar energi så får vi ledigt från övriga ansträngningar och kan gå vidare till nästa århundrade utan problem. Men det är helt enkelt inte sant, säger Paul Hawken i en intervju med Vox.com.

Kalkyler medföljer

Varje lösning åtföljs av tre beräkningar på hur stor mängd koldioxidekvivalenter förslaget har potential att skära ned: en sannolik, en nödvändig och en optimal.

Det område som har störst sannolik potential att minska utsläppen är en bättre hantering av kylsystem, vilket i dag kräver HFC-gaser, som är tusentals gånger starkare än koldioxid i fråga om klimatpåverkan. Den lösning som optimalt använd kan minska utsläppen som mest är markbaserad vindkraft.

I toppen finns också familjeplanering och utbildning för flickor. Förbättringar inom dessa områden kan minska utsläppen med 120 gigaton koldioxidekvivalenter, främst genom minskad befolkningsökning och högre välstånd, vilket i sin tur för med sig bland annat ökad kunskap om hur naturresurser bäst används.

Reduktionen i utsläpp via de tio mest effektiva lösningarna motsvarar totalt över 580 gigaton koldioxid fram till 2050, under antagande att lösningarna tillämpas i en sannolik takt. Det kan låta mycket, men med dagens utsläppshastighet – bara energisektorn gav 2014 upphov till drygt 32 gigaton koldioxid, totalt över tusen gigaton fram till 2050 – måste ansträngningarna lägga i en högre växel.

Inte mycket kvar

Det är nämligen oklart hur stort utsläppsutrymme vi har kvar. Vissa uppskattningar tyder på att vi bara har råd att släppa ut ytterligare 430 gigaton koldioxid. Totalt. För all framtid.

Det är ingen utopi som ”Drawdown” presenterar, inga reflektioner eller förhoppningar. Utan reell, befintlig, tillämpad kunskap och teknik. Lösningarna är sådana som politiker i princip kan klubba igenom i dag. För alla skeptiker påpekar författaren också att allt som föreslås är sådant som är förnuftigt att göra oavsett klimathot, via förbättrade livsvillkor, fler arbeten, miljöskydd och ökad säkerhet.

Jörgen Olofsson, forskare i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet, tror precis som Paul Hawken att det kommer att bli svårt att nå klimatmålen om inte fokus breddas från fossil omställning till betydligt fler områden.

– Jag har bara skummat igenom listan, men jag ser att till exempel livsmedel, hur de produceras och konsumeras, är med. Det tror jag är en viktig sak att jobba med när det gäller klimatmålen, säger han.

Vårda det vi har

– Något som däremot inte verkar vara med är den större frågan om konsumtion, att vi måste bli bättre på att reparera våra prylar, vårda dem i stället för att hela tiden köpa nya saker. Ett bra exempel på det är regeringen förslag att införa ett rut-avdrag för reparationer.

Nu finns den här listan och i våras publicerade Johan Rockström och ett antal andra forskare en färdplan på vilka konkreta steg världen måste ta för att nå klimatmålen. Men hur stor är chansen att vi lyckas?

– Rent realistiskt har vi mycket att göra och måste jobba på många fronter för att uppnå målet. Man måste ju vara positiv, men det är lätt att känna att det inte händer så mycket.

20 mest effektiva förslagen för minskade utsläpp enligt Paul Hawken

1. Nya kyltekniker

2. Vindkraft (markbaserad) 

3. Minskat matsvinn

4. Vegetarisk kost

5. Räddad regnskog

6. Utbildning till flickor

7. Familjeplanering

8. Storskaliga solfarmer

9. Skogsbete

10. Småskaliga solanläggningar

11. Regenerativt jordbruk

12. Skogsbruk i tempererade zoner

13. Myrar och torvmarker

14. Effektivare tropiskt skogsbruk

15. Nyplantering av skog

16. Konserverande jordbruk

17. Varierad artrikedom inom skogsbruk

18. Geotermisk energi

19. Optimering av betesmarker

20. Säkrare kärnkraft

Hyllad av Clinton

• Totalt motsvarar de 100 lösningarna en utsläppsminskning på 1 050 gigaton koldioxidekvivalenter fram till 2050. Detta till en kostnad av 29 600 miljarder dollar, men med potentiella besparingar på nästan 75 000 miljarder dollar under perioden.

• Vetenskapssamfundet är i princip överens om att världen inte får släppa ut mer än ytterligare 565 gigaton koldioxidekvivalenter om vi ska ha en chans att undvika en irreversibel temperaturhöjning. IPCC går ännu längre och sätter gränsen för hur mycket mer vi får släppa ut till 430 gigaton.

• Uppskattningsvis finns det omkring 2 000 gigaton koldioxidekvivalenter kvar att utvinna ur jordens naturresurser.

• Paul Hawken är journalist och författare. Han har varit aktiv i miljörörelsen och i grönt företagande sedan 1980-talet och har fått sex hedersdoktorstitlar. USA:s förre president Bill Clinton kallade Paul Hawkens bok ”Natural Capitalism" "en av världens fem viktigaste böcker”.